فراموش کردن پاسخ سوال امنیتی در E-Num

در صورتی که جواب سوال امنیتی را که هنگام فعال کردن E-Num فراموش کرده اید ، شما می توانید آن را به وسیله ارسال نامه به پشتیبانی E-Num بازیابی کنید.

لینک پشتیبانی E-num :

https://support.wmtransfer.com/asp/mail.asp?id_e=8

در پیغام مورد نظر باید پست الکترونیکی که در هنگام ثبت نام در E-Num وارد کرده اید را به همراه کلماتی که فکر می کنید شاید یکی از آنها جواب سوال امنیتی فراموش شده شما باشد را ذکر کنید.

 


برچسب ها :